Hủy

Đội ngũ lãnh đạo

 • Ông HOÀNG ANH TUẤN

  CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông PHAN ANH TUẤN

  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông NGÔ ĐỨC TRUNG

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN HĐQT CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông VŨ QUỐC TOÀN

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông MURUGAN SUBRAMANIAM

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

 • Ông HOÀNG QUỐC THỤY

  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH B2B

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.