Công văn công bố thông tin bất thường về việc thay đổi đơn vị kiểm toán

Công ty CP Tân Phú Việt Nam CBTT bất thường về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 Công bố thông tin bất thường