Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1/2024 và giải trình CLLN sau thuế

Báo cáo tài chính năm 2023 và giải trình CLLN sau thuế năm 2023

Báo cáo tài chính quý 4/2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2023 đính chính

Báo cáo tài chính quý 4/2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2023

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và giải trình CLLN sau thuế

Báo cáo tài chính bán niên 2023 và giải trình CLLN sau thuế

Báo cáo tài chính quý 2/2023 và giải trình CLLN sau thuế

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế