Đại hội cổ đông

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Tân Phú Việt Nam thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết, biên bản họp và toàn bộ tài liệu ĐHCĐ 2023

Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết, biên bản, tờ trình ĐHCĐthường niên năm 2022