Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

CBTT V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán gốc lãi trái phiếu TPP12101

Quyết định miễn nhiễm Phó TGĐ kinh doanh – ông Lê Cát Hanh

Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Kinh doanh – ông Lê Cát Hanh

Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ kinh doanh – ông Hoàng Đức Mạnh

Quyết định miễn nhiễm chức danh Phó TGĐ kinh doanh – ông Nguyễn Cao Giang

Quyết định miễn nhiễm chức danh phó Tổng giám đốc Kinh doanh B2B – ông Hoàng Quốc Thụy

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính – ông Đoàn Minh Trường