Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Tân Phú VIệt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Nghị quyết HĐQT