Project Coordinator (Điều phối viên dự án)

Project Coordinator (Điều phối viên dự án)

Definition:

Người giữ công việc này sẽ chịu trách nhiệm chung về việc chuyển phát thành công các thông tin truyền thông và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Anh / cô ấy sẽ báo cáo với Phó GD và tiên phong đảm trách rằng tất cả các hoạt động được giám sát và báo cáo.

The post holder will have overall responsibility for the successful delivery the message and coordinate with related department for the task. He/she will report to Deputy GD and volunteers and ensure that all monitoring and reporting is achieved.

Tasks and Job Responsibilities: 

 • Thực hiện các công việc về phát triển quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa các phương pháp chế tạo và bố trí nơi làm việc hiệu suất.

Works to develop manufacturing processes that optimize the most efficient fabrication methods and workplace layout.

 • Xác định và quản lý các hành động để cải thiện năng suất nhà máy và sản lượng sản phẩm

Identify and manage actions to improve plant productivity and product throughput.

 • Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng nội bộ như: Bộ phận kỹ thuật / sản xuất / chất lượng và các thành viên khác trong đội ngũ quản lý.

Develop the good relationships with internal customers Such as: Engineering/ Production/quality department and other members of management team.

 • Tạo và quản lý các thủ tục giấy tờ như: Báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng và theo dõi lịch trình Kế hoạch hành động với bộ phận liên quan

Create and manage paperwork Such as: Daily /Weekly/ Monthly report and follow-up the Action plan schedule with related department.

 • Dẫn đầu trong việc xác định rủi ro, phát triển các chiến lược giảm thiểu, các giải pháp thay thế, giải quyết các vấn đề, v.v. với sự cộng tác của các nhóm chức năng chéo

Lead in identifying risk, develop mitigation strategies, alternative solutions, resolving issues, etc. in collaboration with cross-functional groups.

 • Tham gia vào kỹ thuật ứng dụng trên sản phẩm để xác định cơ hội nâng cao chất lượng, giảm phế liệu và tăng sản lượng

Involving with application engineering on product to identify opportunities to improve quality, reduce scrap and increase throughput.

 • Thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục bằng cách sử dụng các công cụ tinh gọn để giảm chi phí, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả và cải thiện dòng nguyên liệu.

Performs continuous improvement activities using lean tools for cost reduction, quality improvement, improved efficiency, and improved material flow.

 • Phát triển và thúc đẩy một nền văn hóa mạnh mẽ về hiệu suất cao, chất lượng tuyệt vời và làm việc theo nhóm.

Develop and drive a strong culture of high performance, excellent quality, and teamwork.

 • Thỉnh thoảng phiên dịch email hoặc các tệp đính kèm trong mail cho Phó GĐ từ Tiếng Việt sang tiếng Anh và khi thảo luận giữa các leader trong các buổi thảo luận chung.

Time to Time translation Email or other attachment in email for Deputy GD from Vietnamese into English language and when discussing with leaders during general meeting.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thời gian được cấp trên giao

Performs other duties as assigned time to time by superior.

Internal/External Communications

Kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh hiệu quả.

Effective written and communications skills in English.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng đàm phán thành thạo.

Strong communication skills and a proficient ability to negotiate.

Khả năng đa nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn; định hướng chi tiết cao / tỉ mỉ và sáng tạo.

Ability to multi-task and meet deadlines; highly detail oriented /meticulous and creative.

Kỹ năng tổ chức và quản lý dự án mạnh mẽ, với khả năng chú ý đến từng chi tiết.

Strong project management and organizational skills, with the ability to pay attention to detail.

Có tính tổ chức cao và định hướng chi tiết: Có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, đa nhiệm vụ và làm việc độc lập và theo nhóm.

Highly organized and detail oriented: Able to prioritize, multi-task, and work both independently and with a team.

Kỹ năng giao tiếp; khả năng giao tiếp hiệu quả ở nhiều cấp độ với nhân viên nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài.

Communication skills; ability to communicate effectively on many levels with internal staff and external vendors.

Job requirement:

 • Chức vụ: Điều phối viên Dự án.
 • : Project Coordinator.
 • Giới tính: Nam/Nữ; Độ tuổi từ 23 trở lên.
 • : Male/Female; Age: 23 years old above.
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, Marketing, cơ khí / công nghiệp / Tiếng Anh giao tiếp tốt và ngoại ngữ là một lợi thế.
 • Graduate of Bachelor Degree in Business Administration, Marketing, or mechanical/industrial Engineering/ Good English communication and other language is an advantage.
 • Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất hơn 1 năm với kinh nghiệm làm việc trong Sản xuất

Working Experience: At least 1-year plus working experience in Production manufacturing company.

 • Kỹ năng vi tính: Thành thạo MS Word / Excel / PowerPoint và AutoCAD là lợi thế

Computer skills: Proficient with MS Word/ Excel / PowerPoint and AutoCAD is advantage.

 • Địa điểm làm việc: Nhựa Tân Phú (Tỉnh Long An).

Working Location: Tan Phu Plastic (Long An Province).

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, xin vui lòng gửi CV về địa chỉ Email: tuyendung@tanphuplastic.com.vn – Liên hệ: 0969584339 (Mr Phúc – P.HCNS)