Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST

Công ty CP Tân Phú Việt Nam  công bố báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo xoát xét thông tin tài chính giữa niên độ và giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán bán niên năm 2021 với BCTC tự lập lũy kế quý 2/2021 và cùng kỳ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. BCTC bán niên

2. Giải trình chên lệch LNST