Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung tăng vốn điều lệ năm 2021

Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tăng vốn điều lệ năm 2021 của TPP, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

– Nghị quyết HĐQT