Announcement of finalization of the list of shareholders attending the 2019 General Meeting of Shareholders

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin trân trọng thông báo tới quý Cổ Đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Mã chứng khoán: TPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cp

Sàn giao dịch: HNX

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2019

Thời gian họp: sẽ được nêu chi tiết tại thư mời cổ đông

Địa điểm họp: sẽ được nêu chi tiết tại tại thư mời cổ đông

Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.